رئیس جمهورغنی: کسانی که در صف جمهوریت نباشند، سهمی درنظام نخواهند داشت

رئیس جمهورغنی می‌گوید، اگر افغانستان ناامن باشد، پاکستان نیز ناامن خواهد بود، از همین‌رو انتخاب دوستی و دشمنی با پاکستان است.

آقای غنی همچنین تاکید کرد، در یک طرف صف جمهوریت است و طرف دیگر صف مقابل و آنانی که در صف جمهوریت نمی‌ایستند دیگر در دولت برای‌شان جایی نخواهد بود.

همزمان با این شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان گفته، افغانستان باثبات و صلح‌آمیز به نفع پاکستان است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *