پوشش ویژه رسانه‌ای حادثه تروریستی مکتب سیدالشهداء (ع) در روز “ماتم ملی”

شبکه تلویزیونی تمدن / tamadon.af  در ادامه پوشش ویژه رسانه‌ای حادثه تروریستی مکتب سیدالشهداء (ع) و نشر اخبار، تولید برنامه‌های مخصوص سیاسی ، برنامه‌های مرتبط با کمک‌رسانی به خانواده‌های شهداء و زخمی‌های این حادثه المناک، تدویر میزگردهای سیاسی و تغییر موضوع سایر برنامه‌های سیاسی، اجتماعی، دینی، کودک و نوجوان و … به این حادثه ، امروز سه‌شنبه نیز برنامه‌های عادی خود را قطع و نشرات خویش را هم‌سان با روز “ماتم ملی” تنظیم نموده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *