هماهنگی و تشریک مساعی بیشتر میان نهاد ها در ولایات

رئیس جمهور اشرف غنی در صحبت با والیان، قوماندانان امنیه و منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی ولایات کشور، از فضای کار مشترک، همکاری و هماهنگی میان نهادهای ملکی و نظامی به سطح ولایات، قدردانی کرد و بر هماهنگی و تشریک مساعی بیشتر میان نهادها، تاکید ورزید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *