سفر هیات طالبان به کشورهای منطقه و تاثیر آن در روند صلح

در چند روز اخیر، برخی از کشورهای منطقه میزبان هیات طالبان دررابطه به صلح افغانستان بودند. از نشست میان افغانی در تهران گرفته تا حضور طالبان در مسکو.

هند؛ رقیب دیرینه پاکستان هم از قافله عقب نمانده و وزیرخارجه این کشور در سفر به روسیه در پیوند به مسئله افغانستان با مقامات روسی دیدار و گفتگو کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *