آرزوی شهروندان درعید قربان، صلح سراسری است

همزمان با عید قربان و پیشرفت‌ها در روند مذاکرات صلح در دوحه، شهروندان کشور می‌گویند، آرزوی شان در این عید، ایجاد آتش بس و برقراری صلح سرتاسری در کشور بوده و از خدا می‌خواهند تا عیدی این عید شان، آرامش و صلح در افغانستان باشد.

با اینحال، آگاهان با اشاره به اثرات مخرب جنگ در جامعه می‌گویند، افغانستان بیش از نیم‌قرن است که درگیر جنگ بوده و خسارات زیادی را متحمل شده و دیگر وقت آن است تا دروازه صلح و آشتی بروی ملت رنج‌دیده کشور باز شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *