محرم ۱۴۰۰ تکیه خانه عمومی چنداول

مردم مسلمان شهر کابل برای برپایی مراسم ده محرم و روز عاشورای حسینی (ع) در تکایا و مساجد گردهم آمدند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *