ادامه واکنش‌ها به کابینه اعلام شده از سوی گروه طالبان

اتحادیه اروپا می‌گوید، حکومت طالبان فراگیر نیست و از تمامی اقشار در افغانستان نمایندگی نمی‌کند. ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای برقراری ارتباط با طالبان، دستکم پنج شرط گذاشته‌اند، از جمله تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان.

امریکا نیز گفته، حکومت طالبان را مورد تائید قرار نداده و آلمان هم می‌گوید، اعلام حکومت سرپرست در افغانستان مایه خوشبیینی نیست.

با این حال چین، پاکستان و روسیه در مورد تشکیل حکومت سرپرست از سوی طالبان موقف نرمی اتخاذ کرده و حتی چین از ایجاد دولت سرپرست در افغانستان استقبال کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *