کابل – افزایش نرخ بیکاری و نگرانی کارگران از نبود کار

درپی وضعیت نامعلوم سیاسی و افزایش قیمت مواد غذایی در کشور، این روزها نرخ بیکاری نیز افزایش یافته است. کارگران در پایتخت می‌گویند روز‌‌هاست که بدنبال کار اند، اما از کار خبری نیست. آنان تاکید دارند، ادامه این وضعیت آنان را با چالش‌های بزرگی رو به رو خواهد کرد.

هم‌زمان با این‌ها دکان‌داران از کاهش خرید خبر داده و می‌گویند مردم توان خرید را از دست داده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *