کارشناسان و علمای دینی هرات: مردم افغانستان بیست سال پرچالش را سپری کردند

به مناسبت بیستمین سالروز حادثه یازدهم سپتامبر، شماری از کارشناسان و علمای دینی هرات حضور آمریکا در کشور را پر از خسارات و تبعات منفی عنوان میکنند.

به بیان آنان حالا وقت تخصص گرایی است تا با نیروهای موجود کشور، افغانستان دوباره ساخته شود.

در همین حال مقامات محلی هرات ضمن تقبیح حضور بیست ساله آمریکا در افغانستان، تاکید دارند که حکومت جدید، تمام نواقص و چالش ها را از میان برخواهد داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *