تاکید وزارت مخابرات برای بررسی ۱۰ درصدی مالیه بر کریدت کارت‌های شبکه‌های مخابراتی

وزارت مخابرات اعلام کرده‌، چگونگی دریافت ۱۰ درصد مالیات بر کریدت‌کارت‌ها را بررسی می‌کند.

نجیب‌الله حقانی، سرپرست‌ وزارت مخابرات طالبان گفته، مردم از کارکرد شرکت‌های مخابراتی رضایت ندارند و باید شبکه‌های مخابراتی مورد نظارت قرار گیرند.

حقانی گفته، شبکه‌های مخابراتی باید در مورد اخذ ۱۰ درصد مالیات از کریدت کارت‌ها روشنی دهند و نیز، درباره سرعت، کیفیت و قیمت‌ها نیز وضاحت دهند.

سرپرست وزارت مخابرات گفته، مردم از کیفیت و عرضه خدمات اینترنتی شبکه‌ها به شدت ناراضی‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *