سازمان ملل: حکومت طالبان همه‌شمول نیست

دبیرکل سازمان ملل، حکومت تازه تشکیل در افغانستان را همه‌شمول نمی‌داند. آنتونیو گوترش گفت، کابینه طالبان فراگیر نیست و این گروه نتوانسته حکومت همه‌شمول تشکیل دهد.

پیش از این، شماری از کشورهای جهان نیز کابینه اعلام شده از سوی طالبان را فراگیر ندانسته بودند. اقشار مختلف شهروندان و جریان‌های داخلی نیز کابینه سرپرست از سوی طالبان را همه‌شمول نمی‌دانند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *