نگرانی ها از کمبود دارو و سقوط نظام صحی افغانستان

رئیس سازمان صحی جهان می گوید وضعیت صحی در افغانستان در حال سقوط است و مردم به خاطر کمبود دوا و خدمات صحی می میرند.

آگاهان هم می گویند به دلیل کمبود بودجه و منجمد شدن پول افغانستان بیش از ۲۰ هزار مرکز صحی در خطر مسدود شدن قرار دارند.

در همین حال شهروندان هم از کمبود دارو در کشور ابراز نگرانی کرده و از سازمان صحی جهان می خواهند، افغانستان را تنها نگذارند.

از سوی هم ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان می گوید سازمان صحی جهان وعده همکاری داده و جای نگرانی نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *