کابل – از سرگیری فعالیت دوباره ریاست پاسپورت

پس از حدود یک ماه از عدم فعالیت ریاست پاسپورت، سرانجام این اداره فعالیت‌اش را از سرگرفت.

مسئولین در ریاست پاسپورت می‌گویند، تمامی آمادگی‌ها برای توزیع پاسپورت روی دست گرفته شده و درحال حاضر، ۲۵ هزار پاسپورت که طی مراحل آنها تمام شده، آماده توزیع است.

از سویی هم ریاست پاسپورت گفته، ممکن است این اداره در آینده تا ۶ هزار پاسپورت در روز به متقاضیان توزیع کند. این درحالی است که در حکومت پیشین روزانه ۳ هزار پاسپورت به مراجعین توزیع می شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *