تصمیم شورای وزیران برای اخراج افراد نامطلوب از حکومت

شورای وزیران حکومت فعلی تصمیم گرفته که “افراد نامطلوب” از صف این گروه اخراج شده و به آنها اجازه فعالیت داده نشوند.

این تصمیم پس از آن گرفته شده که پیشتر، جامعه جهانی در مورد افراد و جناح‌های تندرو که مقام‌های مهمی در کابینه حکومت افغانستان بدست آورده‌اند، اظهار نگرانی کرده بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *