فرسوده شدن بانکنوت‌های افغانی در بازار هرات

افزایش روز افزون بانکنوت‌های فرسوده در بازار هرات چالش آفرین شده است. مردم این ولایت از مسئولان حکومت می ‍‌‌‌خواهند، برای حل این مسئله وارد اقدام شوند.

در همین حال مسئولان محلی هرات نیز اعلام کردند، که این دغدغه را احساس کرده و تدابیری برای جلوگیری روی دست گرفته میشود.

پول کهنه فراوان در دست مردم ولایت هرات. این دغدغه ای نسبتا سخت است برای مردم این شهر و ولایت.

می‌گویند، به سختی پول پیدا میکنند و از آن سخت تر، به فروش میرسانند.

نسبتا همین دغدغه را شماری از صرافان هم دارند. آنان از مسئولان حکومتی میخواهند این قصه را پایان دهند و پول کهنه را از هرات جمع کنند.

مسئولان محلی هرات از این اتفاقات آگاهند. به باور آنان پای نقشه ای در میان است که پول های کهنه عمدتا در هرات توزیع میشود. در این رابطه نهادهای استخباراتی و امنیتی هم وارد کار هستند تا عاملان آن را بازداشت کنند.

در تنگنای اقتصادی این روزهای کشور، موجودیت پول کهنه به عنوان یک بحران به حساب میرود. پولی که سخت است در بازارها از آن استفاده کرد.

با این حال گفته میشود یکی از عوامل اصلی لطمه زدن به بهای ارز افغانستان، همین پول های فرسوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *