امریکا: فرستادن نیروی نظامی روسیه در قزاقستان سوال برانگیز است

وزیر خارجه امریکا درخواست کمک نظامی قزاقستان از روسیه را برای کنترل اعتراضات داخلی این کشور سوال برانگیز خوانده است.

آنتونی بلینکن در نشست وزیران خارجه کشورهای عضوناتو گفته، درحالیکه قزاقستان می‌‍توانست اعتراضات اخیر را مدیریت کند اما این کشور دست به دامان روسیه شده است.

اعتراض‌های مردمی در قزاقستان که بخاطرافزایش قیمت گازمایع آغازشده بود تا سرحد سقوط حکومت پیش رفت، اما مداخله روسیه ازسقوط دولت قزاقستان جلوگیری کرد.

ازسویی هم، بتازگی رئیس‌جمهورقزاقستان معترضین را تروریست خوانده و به نیروهای امنیتی امر شلیک مستقیم به معترضان را داده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *