وزارت داخله – ایجاد یک قطعه ویژه برای تأمین امنیت پروژه تاپی

وزارت امور داخله می‌گوید، هیچ مشکل امنیتی در مسیر پروژه تاپی وجود ندارد اما برای اطمینان بیشتر، یک قطعه ویژه امنیتی برای تامین امنیت این پروژه ایجاد می‌شود. سعید خوستی سخنگوی این وزارت گفته، کار روی طرح ایجاد این قطعه امنیتی جریان دارد که ۳۰ هزار نیروی امنیتی شامل آن خواهد بود. درهمین حال، سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفته، درباره تامین امنیت لوله گاز تاپی به جانب ترکمنستان اطمینان داده‌اند.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزیر معادن و پترولیم گفت: “آنها در حالی مطمئن استند که در افغانستان صد درصد امنیت آمده است و هیچ مشکل نیست. اما با این حال در این مورد روی میکانیزمی کار می‌شود و ممکن امنیت آن به یک شرکت داخلی واگذار شود یا از طریق مردم.”

سرپرست وزیر معادن و پترولیم علت تاخیر درتکمیل پروژه تاپی را نبود امنیت در سال‌های گذشته می داند.

پیش از سقوط حکومت پیشین، اوضاع امنیتی در بیشتر مناطق که در مسیر پروژه تاپی قرار داشتند وخیم بود. اما برخی آگاهان مسایل اقتصادی بدین باوراند که وجود تشنج‌های سیاسی میان هند و پاکستان یکی دیگر ازدلایل تاخیر درتکمیل این پروژه بزرگ منطقه‌یی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *