جایگاه رسانه‌ها در ترویج فرهنگ و هویت ملی

هر انسان و ملتی دارای هویتی است که براساس مؤلفه‌های دینی، ملی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی شکل می‌گیرد.

اگرچه انتقال فرهنگ فرایندی بسیار گسترده و عام است و همه جنبه‌های زندگی را در بر می گیرد، ولی رسانه‌های جمعی از مهم ترین عوامل انتقال عناصر فرهنگی به افراد یک جامعه هستند. رسانه تاثیر گذاری زیادی روی سبک و چگونگی زندگی مردم در جوامع امروزی دارند. این کارکرد به طور طبیعی موجب پیدایش تضاد روانی، رفتاری در مقیاس فردی و اجتماعی می گردد.

با این وجود فرد و جامعه در مقابل انبوهی از ارزش‌ها و باورهای متضاد قرار می‌گیرند که گزینش آن‌ها سخت و دشوار است. دکترین رسانه‌ای نیز بر این باورند که رسانه هم جزء فرهنگ است و هم عامل تولید فرهنگ و جامعه نیز برای رشد و پویایی مانند طبیعتی که به جریان آب نیازمند است، به رسانه‌های متعهد و متخصص نیازمند اند.

البته از جانب دیگر رسانه‌ها به همان میزانی که مروج فرهنگ بومی و اصیل یک جامعه می‌باشند، مبلغ فرهنگ‌های بد بیگانه نیز هستند. یعنی رسانه‌ها می‌توانند هم در اعتلای فرهنگی یک جامعه نقش بارزی داشته باشند و هم در نابودی فرهنگ‌های ملی و بومی در یک کشور، در طول ۲۰ سال گذشته، تعدد رسانه‌ها در کشور چشمگیر بوده است، اما سوال اصلی این است که این حضور پر شمار بیشتر برای غنامندی فرهنگ ملی و اسلامی موثر بوده یا ترویج فرهنگ بیگانه؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *