هشدار سازمان ملل به تغییر اقلیم و گرمایش زمین

گزارش سازمان ملل متحد نشان میدهد که بسیاری از آثار گرمایش زمین به مرحله غیر قابل بازگشت رسیده است. گزارشگران این سازمان گفته، هنوزهم فرصت اندکی برای پرهیز از آثار گرمایشی زمین وجود دارد.

براساس ارزیابی این سازمان بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان در معرض آسیب پذیری ناشی از تغییر اقلیم قرار دارند. مسئولان می گویند گزارش ها نشان می‌دهد که ممکن است مکان هایی که امروز محل زندگی و کار است از بین برود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *