تلاش وزارت مالیه برای جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی

وزارت مالیه به طرح تازه‌ بانک جهانی که گفته شده، پول‌های آزاد شده افغانستان به نهادهای خارج از کنترل حکومت افغانستان اختصاص داده خواهد شد، واکنش نشان داد.

این وزارت کفته، از ایجاد ساختارهای موازی در کشور باید جلوگیری شود. براساس اقدام تازه بانک جهانی، اداره‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در استفادۀ میلیون‎‌ها دالر از وجوه مالی صندوق وجهی بازسازی افغانستان، برای عرضۀ خدمات اساسی استفاده خواهند کرد.

گفته شده که این خدمات مشمول حفاظت از افغان‌های آسیب‌پذیر، سرمایۀ بشری و خدمات کلیدی اجتماعی و اقتصادی و کاهش نیازمندی به کمک‌های بشری در آینده می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *