گسترش فعالیت‌های کمیته سویدن در ولایت بامیان

دفتر ساحوی کمیته سویدن از گسترش فعالیت‌های خود در ولایت بامیان خبر داد.

پیش از این فعالیت کمیته سویدن در بامیان در بخش‌های معارف و ایجاد صنوف درسی در مناطق بود که دسترسی به مکاتب دولتی نداشتند، فعالیت که در این‌جا مثمر خوانده شده و مسوولین ریاست معارف خواهان توجه بیشتر آنان در بخش‌های معارف شدند.

کمیته سویدن در کشور بیشتر در بخش‌های انکشافی، صحت، معارف و حمایت از اشخاص دارای معلولیت فعالیت داشته و قرار است بامیان را نیز در این بخش‌ها تحت پوشش قرار دهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *