چالش‌های فرا روی نابینایان در کشور

دستکم ۵۴۶ دانش آموز نابینا در ۸ لیسه و در هفت ولایت آموزش می بینند. یکی از چالش‌ها در برابر آموزش نابینایان کمبود مواد درسی و آموزگاران مسلکی است. به گفته مسوولان از میان ۸ لیسه تنها دو لیسه با تجهیزات و امکانات نسبی مجهز اند.

از سوی هم مسوولان لیسه مسلکی نابینایان چالش‌ها و کمبودات در این لیسه را پذیرفته و گفته‌اند، که مشکلات کمبود ورق، کتاب و ترانسپورت آنها تا ۹۵ درصد مرفوع شده و آنهای هم که باقی مانده، در آینده نزدیک حل خواهد شد.

با اینحال رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی میگوید، برای برداشتن نه تنها مشکلات نابینایان بلکه برای حل چالش های سد راه این اداره، گام خواهد برداشت.  

به گفته او در دو دهه گذشته پول های هنگفتی از سوی نهادهای خارجی برای تهیه تجهیزات پیشرفته در این اداره مصرف شده اما از آن کار گرفته نشده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *