فعال شدن کارخانه نان پزی سیلوی بلخ پس از ۲۵ سال

کارخانه نان پزی سیلوی بلخ دولتی ۲۶ سال توقف بود، مکانی که روزگاری نان بخش‌های نظامی و ادارات ملکی بلخ را تامین می‌کرد و حالا قرار است، پس از این همه سال توقف، دوباره فعال شود.

به گفته رئیس سیلوی بلخ، قبلا فابریکه نان پزی مقدار هشت تن آرد را در روز نان تهیه می‌کرد و اکنون بعد از فعال شدن، بیست و چهار تُن آرد را نان پخته خواهد کرد و این مقدار بر اساس تفاهمی که صورت گرفته به بخش‌های نظامی و ملکی توزیع خواهد شد.

با اینحال، با فعال شدن دوباره این کارخانه برای شماری از شهروندان، زمینه کار را  نیز فراهم می‌شود.

کارخانه سیلوی بلخ در سال ۱۳۶۲ به همکاری شوروی سابق در جنوب شهر مزارشریف اعمار گردید و تا سال ۱۳۷۵ فعالیت داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *