خوشبینی‌ها از افزایش عواید گمرک هرات

گمرک هرات؛ اداره‌ای نام آشنا برای مردم این ولایت، این ارگان با عواید بلندی که برای حکومت دارد، جایگاه خوبی در میان دیگر گمرکات کشور به خود اختصاص داده است.

مسئولان فعلی هم حرف از تغییرات گسترده در اداره می‌زنند؛ از محو نسبی فساد گرفته تا ایجاد سهولت برای تاجران، سال گذشته و در بحبوجه درگیری‌ها در کشور، گمرک هرات چند هفته پیشتر از مرکز شهر به دست حاکمان فعلی سقوط کرد. عواید این ارگان برای حکومت از آن زمان تا کنون دستکم ۲۰ میلیارد افغانی گفته شده است.

در کنار این خوشبینی‌ها خواسته‌ی مردم جابه‌جایی افراد با تجربه در گمرک است.

در گذشته بیشتر عواید گمرک هرات در کام مافیا می‌چرخید. در حال حاضر اما با وجود برخی سکتکی‌ها در تجارت افغانسنان با جهان، بازهم درآمد یک سال اخیر این اداره نشان از کاهش فساد دارد، مردم هم خواهان دوام این روال در دراز مدت است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *