خواست معلولین از حکومت؛ صلح و امنیت سرتاسری در کشور تأمین کنید

روایت تلخ معلولین از جنگ‌های خانمان سوز در کشور و خواست آنان از حاکمان فعلی!

جماعتی که از جنگ‌های چندین ساله در کشور جز خاطرات تلخ چیزی دیگری در دل ندارند. یکی از سختی  و تلخ کامی قطع عضو بدن و دیگری از عجز و ناتوانی این پدیده می‌گویند.

حیدر علی نیز پایش را در اثر انفجار ماین از دست داده، او از حاکمان فعلی می‌خواهد تا با ایجاد یک حکومت فراگیر صلح و امنیت را در کشور تامین کنند تا دیگر طموطناش اش مانند او قربانی جنگ نشوند.

با این همه ریاست شهدا و معلولین بامیان می‌گوید؛ در چند ماه اخیر بیش از دو هزار معلول و ۴۰۰ یتیم را در این اداره ثبت کرده‌اند که اکثر آنان آسیب دیده‌های جنگی بوده است.

وزارت شهدا و معلولین نیز گفته است، که در یکسال گذشته ۱۳۴ هزار معلول و بیش از ۱۰۰ هزار یتیم را به ثبت رسانده اند. گراف بلند که بخشی عمده آن دلیلش جنگ است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *