فراغت ۶۰ تن از نیروی‌های استخبارات در ولایت بامیان

مراسم فراغت ۶۰ تن از نیروهای اسختبارات بامیان پس از یک‌ونیم ماه آموزش در بخش‌های نظامی و اعتقادی!

مسوولین ریاست اسختبارات بامیان می‌گویند، به منظور تامین امنیت بهتر این ولایت قرار است افراد بیشتر را در بخش‌های اعتقادی و نظامی آموزش دهند.

عمده‌ترین ماموریت این افراد جلوگیری از فعالیت‌های مخرب و مبارزه با مواد مخدر در این ولایت است، مواد که کشت آن در بامیان تقریبأ صفر است.

با اینحال، این نخستین دور است که ۶۰ تن از نیروهای امنیتی پس از فرا گرفتن آموزش‌های نظامی فعالیت شانرا آغاز می‌کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *