ایجاد ایمنی ۹۰ درصدی واکسین‌های “فایزر_بیون‌تک” در اطفال

نتایج تحقیق دو شرکت آمریکایی و آلمانیِ فایزر و بیون‌تک، از اولین شرکت‌های تولید واکسین کووید…