کمک سازمان غذایی جهان برای ۵ میلیون نفر در ولایات شمالی افغانستان

سازمان غذایی جهان می‌گوید که تا پنج ماه آینده برای پنج میلیون نفر در ولایات شمال…