امریکا ۳۳ قلم اثر باستانی مربوط به افغانستان را به سفارت کشورمان تحویل داد

سفارت افغانستان در امریکا اعلام کرده که ۳۳ قلم اثر باستانی مربوط به افغانستان را از…