حکومت: یک کارخانه پروسس چرس در افغانستان ساخته می‌شود

حکومت می گوید، با شرکت سی فارم آسترالیایی توافق کرده‌اند که یک کارخانه پروسس حشیش یا…