خروج نظامیان خارجی از قزاقستان آغاز شد

روند خروج نیروهای سازمان امنیت جمعی به رهبری روسیه، از قزاقستان آغاز شد. دولت قزاقستان، خروج…