تحریم سه عضو داعش خراسان توسط امریکا

وزارت امور خارجه امریکا، نام‌های سه عضو ارشد گروه داعش شاخه خراسان را در فهرست «تروریستان…