تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد درباره افغانستان با اکثریت آرا

قطعنامه مجمع عمومی سازمان متحد درباره اوضاع افغانستان، با ۱۳۱ رای به تصویب رسید. در این…