رئیس جمهورغنی – اولویت ما صلح است

رئیس جمهورغنی می‌گوید، مهم‌ترین اولویت ما صلح است. آقای غنی که در نشست مجازی شورای امنیت…