تلاش‌ها برای جلب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان

تلاش‌ها برای جلب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان خوشبینی حکومت سرپرست نسبت به گسترش روابط اقتصادی…