کابل؛ شفاخانه صد بستر پزشکان بدون مرز در غرب کابل بسته شد.

سازمان پزشکان بدون مرز دلیل این تصمیم‌شان را عدم بررسی حمله ماه گذشته به این شفاخانه…