مجلس نمایندگان: مسئولین امنیتی در تامین امنیت کشور ناکام‌اند

مجلس نمایندگان حکومت و به ویژه نهادهای امنیتی را به ناکامی در تامین امنیت متهم می…