کابل – گرامیداشت از هفدهمین سالگرد قانون اساسی

رئیس اکادمی علوم می گوید، قانون اساسی آزادی شهروندان را تضمین و زمینه را برای ایجاد…