فرانسه: کشورهای جهان شرایط شان را برای به‌رسمیت شناختن حکومت جدید افغانستان واضح سازند

رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید، باید به افغانستان پیام واضح فرستاده شود که به‌رسمیت شناخته شدن حکومت‌شان در…