هشدار سازمان ملل به تغییر اقلیم و گرمایش زمین

گزارش سازمان ملل متحد نشان میدهد که بسیاری از آثار گرمایش زمین به مرحله غیر قابل…