بلخ – آغاز دور دوم واکسین کرونا

ریاست صحت عامه بلخ از آغاز دور دوم واکسین ویروس کرونا خبر می‌دهد. مسئولان در ریاست صحت عامه بلخ می‌گویند، نزدیک به ۲۰ هزار دوز واکسین برای زون شمال کشور در نظر گرفته شده که از این جمله بیش از ۹ هزار دوز برای ولایت بلخ اختصاص داده خواهد شد.

با این حال مقامات صحی بلخ از شهروندان مزارشریف می‌خواهند تا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اصول بهداشتی را رعایت کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *