چرایی و چگونگی طرح جامع امنیتی

این موضوع را اقای “منگل”  با احمد نظیر “احمد زی” معاون دوم مجلس کشور در برنامه(بعد از خبر) امشب به بحث خواهند گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *