آمادگی حکومت برای بازگشایی زندان پلچرخی

مقام‌ها در حکومت می‌گویند، برای بازگشایی زندان پلچرخی آمادگی کامل دارند. مولوی عبدالله عقیق٬ سرپرست مدیریت امور زندان‌ها گفته، که شماری از محافظان زندان پلچرخی، از یک دوره آموزشی فارغ شدند و اکنون برای پذیرش مسوولیت آنجا آماده هستند.

سرپرست مدیریت امور زندان‌ها همچنین گفته‌، زندان پلچرخی و سایر محابس گنجایش نگهداری حدود شش تا هفت هزار زندانی را دارند.

با این حال مشخص نشده که زندان پلچرخی چه زمانی بازگشایی خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *