سوریه – خسارت ۴۴۲ میلیون دالری در جنگ هشت ساله

براساس گزارش یک سازمان بین المللی، جنگ هشت ساله در سوریه، ۴۴۲ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور خسارت وارد کرده است. طبق این گزارش، بخش مسکن، معدن، حمل و نقل، امنیت، تولید، برق و بهداشت بیشترین آسیب را در جنگ سوریه دیده‌اند.

درعین حال گزارش شده که طی این مدت ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار سوری به خارج از سوریه و ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار سوری در داخل این کشور آواره شدند.

این درحالی است که بحران سوریه از سال ۲۰۱۱ آغاز شد و تاکنون حداقل ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز از ناامنی غذایی رنج می‌برند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *