بحران کرونا – شیوع گسترده نوع جدید و افزایش قربانیان کووید نوزده در جهان

فاجعه کرونا همزمان با شیوع نوع جهش یافته آن در شماری از کشورهای جهان رو به خامت گذاشته. از جمله در هند و کانادا. این کشورها در روزهای اخیر آمارهای بی سابقه ای مبتلایان و قربانیان را ثبت می کنند.

در امریکا و برزیل نیز وضعیت فاجعه بار این بیماری درجریان است. در ایران همسایه افغانستان هم وضعیت ده ها شهر قرمز اعلام شده و شماری از شهر های بزرگ تعطیل گردیدند. همزمان، شمار قربانیان این بیماری از ۳ میلیون نفر در جهان فراتر رفت و سازمان ملل هشدار داد، این بحران فقر مطلق و گرسنگی در جهان را افزایش داده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *