بامیان- خاطرات تلخ مردم از چند دهه جنگ در کشور

شماری از شهروندان بامیان با انتقاد از ادامه خشونت‌ها از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند، بیش از این باعث ویرانی کشور نشوند. آنان تاکید دارند، هنوز خاطرات تلخ جنگ‌های گذشته را فراموش نکرده اند و طرف‌های درگیر نباید با تداوم جنگ بالای زخم آنان نمک بپاشند. در همین حال کمیسیون حقوق بشر در بامیان نیز می‌گوید؛ تداوم جنگ می‌تواند پیامد مخرب‌تر از گذشته داشته باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *