نگرانی‌ها از عدم استفاده درست از فرصت پیش آمده برای هم‌پذیری و تامین ثبات درکشور

نگرانی‌ها از فرصت سوزی‌ها در راستای تامین ثبات و همدیگر پذیری درکشور!

با آنکه تحول جدید در کشور، بسیاری‌ها را به یک آینده بهتر امیدوار کرده بود تا شاید آینده توام با صلح، ثبات و همدیگر پذیری و برابری در کشور بوجود بیاید.

حالا اما با گذشت نزدیک به ۹ ماه از تحول جدید، باورها براین است که از فرصت پیش آمده به نفع مردم و کشور استفاده درست نشده و این فرصت درحال ازبین رفتن است.

برخی از سیاستگران وآگاهان با درنظر داشت وضعیت فعلی می گویند؛ جهان و مردم افغانستان از حکومت فعلی توقع یک تحول مثبت را داشتند تا صلح، برابری و عدالت شیرازه آن را  تشکیل دهد، اما گام‌های در این راستا برداشته نشده است.

آگاهان می‌گویند، هنوزهم فرصت اندک در اختیار افغان‌ها قرار دارد اما هشدار می‌دهند که اگر بازهم تعلل شود، افغانستان وارد بحران های جدیدی خواهد شد.

آنان راه صلح آمیز را بهترین گزینه برای بیرون‌رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد می‌کنند.

جانب حکومت اما می گوید، فرصت فعلی را آنان بوجود آورده و استفاده خوبی هم صورت گرفته است. ایجاد همگرایی، تامین امنیت در کشور و پایان دادن به اشغال از مواردی است که معاون سخنگوی حکومت از آنها نام می برد.

با این حال، درحال حاضر، در کنار فقروبیکاری و ده‌ها معضل دیگر، شهروندان کشور در فقدان یک آینده روشن نیز بسر می برند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *