وزارت امور خارجه – برگزاری چندین نشست در جریان هفته آینده بخاطر اجماع برای صلح

وزارت امور خارجه میگوید، هنوز تاریخ دقیق آغاز مذاکرات بین الافغانی معلوم نیست اما تدابیر برای آغاز گفتگوهای صلح روی دست گرفته شده است. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه امروز بار دیگر گفت، طالبان باید دست از خشونت بردارند تا فضا برای آغاز مذاکرات فراهم شود.

از جانبی هم او گفته، در جریان دو هفته آینده، چندین نشست در سطح منطقه برای اجماع در زمینه صلح برگزار خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *