رئیس جمهورغنی – اولویت ما صلح است

رئیس جمهورغنی می‌گوید، مهم‌ترین اولویت ما صلح است. آقای غنی که در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل سخن می زد گفت، تطبیق تعزیرات به عنوان ابزاری برای موفقیت در مذاکرات با طالبان مهم است.

رئیس جمهوری از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای آتش‌بس در افغانستان خواست‌ خود را ابراز کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *