بامیان – اعلام حمایت آموزگاران و کارمندان دولتی از طرح یکسان‌سازی معاشات

شماری از آموزگاران و کارمندان دولتی در ولایت بامیان، حمایت‌شان ‌را از یک‌سان‌سازی در معاشات کارکنان دولتی اعلام کردند. آنان از مجلس نمایندگان می‌خواهند روی موقف خود تا آخر ایستادگی کنند. اما آگاهان امور، طرح یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولتی را در صورتی عملی می‌داند که یک سقف مشخص برای معاشات کارکنان خدمات ملکی تعیین شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *